Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona w celu wyjaśnienia procesów przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej https://powerevents.pl/ (dalej Strona internetowa).

Wskazujemy, że dokładamy należytej staranności by Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

Mając na uwadze powyższe informujemy, że:

 1. Administrowanie Danymi

1) Przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości informacji. Dane zbierane są przez Administratora danych w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, a zakres danych ograniczany jest do danych niezbędnych do osiągnięcia tego celu. Administrator dokłada niezbędnych starań do zapewnienia jak największego bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych przez niego danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Każdy z Państwa ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, aktualizowania ich oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych.

2) Dane osobowe zostały przez nas pozyskane przede wszystkim bezpośrednio od Państwa lub od podmiotów z nami współpracujących na podstawie Państwa zgody lub w celu wykonania umowy/usługi w przypadkach wskazanych w ust. 3 pkt 4) poniżej.

 

 1. Administrator danych osobowych:

1) Administratorem danych osobowych jest Paweł Haberka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą POWEREVENTS Paweł Haberka z siedzibą w Siechnicach, przy ulicy Staszica 2E/3, 55-011 Siechnice, NIP: 884 231 32 12, REGON: 020568239 (dalej jako Power Events);

2) W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@powerevents.pl

 1. RODZAJ przetwarzanych danych OSOBOWYCH i CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • W związku z korzystaniem ze Strony internetowej Państwa dane osobowe mogą być gromadzone poprzez:
  1. wysłanie zapytania przy wykorzystaniu formularza kontaktowego,
  2. komunikację przy wykorzystaniu wiadomości e-mail, rozmowy telefonicznej, a także komunikatora typu Messenger.
 • W związku z korzystaniem ze Strony Internetowej mogą być przetwarzane dodatkowe dane w szczególności: adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu czy typ systemu operacyjnego, a także dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się Państwo kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych przez Państwa w naszej Stronie internetowej,
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. prawidłowego wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w szczególności odpowiedzi na zadane pytania np. poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (vide: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także na potrzeby marketingu bezpośredniego jako uzasadnione interesy administratora danych (vide: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. prawidłowego korzystania z usługi formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego),
  5. subskrypcji i otrzymywania elektronicznego biuletynu informacyjnego (tzw. Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter; a także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne);
  6. skorzystania z usługi „Zaproś nas na spotkanie” oraz/lub „Szybkie zapytanie ofertowe” w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego),
  7. Administrator może także gromadzić od użytkowników Strony internetowej dane nawigacyjne, w tym również informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie Internetowym polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes),
  8. ułatwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy funkcjonalności tych usług, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Power Events (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  9. analizy lub prognozy Państwa osobistych preferencji i dopasowywania do Państwa potrzeb treści znajdujących się na Stronie internetowej, tj. poprzez wyświetlanie dedykowanych reklam (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  10. prowadzenia działań marketingowych polegających na przekazywaniu informacji o produktach oferowanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych (art. rt. 6 ust 1 lit. a RODO).
 • W wypełniania formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym, użytkownik podaje:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. firmę przedsiębiorcy.
 • W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo może być
  poszerzony o:

  1. numer REGON;
  2. numer NIP;
  3. numer KRS.
  4. Prawo dostępu do swoich danych osobowych:

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przetwarzanych w celach i na podstawie wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności zapisów.

 

 1. Czas przetwarzania danych osobowych:
 • Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz mogą być przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Power Events.
 • W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda wówczas dane te przetwarzane są przez Power Events tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Power Event i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

 

 1. Odbiorcy danych:

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom współpracującym z Power Events, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi i wsparcie IT, oraz podmiotom świadczącym na rzecz Power Events usługi w zakresie PR, do obsługujących nas firm księgowych, informatycznych, jak również do wszelkich instytucji określonych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przede wszystkim do Urzędów Skarbowych oraz jeśli zajdzie taka potrzeba do podmiotów wykonujących usługi archiwizacji. W uzasadnionych przypadkach Państwa dane mogą zostać wysłane poza obszar UE. W takim przypadku Power Events każdorazowo zapewni poufność przekazywanych danych oraz to, by zostały przekazane jedynie dane niezbędne do prawidłowej realizacji umowy oraz w oparciu o właściwe zabezpieczenia danych osobowych wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

 

 1. Zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Państwu przede wszystkim prawo do:
 • dostępu do swoich danych w każdej chwili oraz otrzymania ich kopii,
 • poprawiania (sprostowania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • przenoszenia swoich danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych do Power Events danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 • wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce Państwa zwykłego pobytu lub pracy osoby lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia.

 

W przypadku wystąpienia przez Użytkownika Strony Internetowej z uprawnieniem wynikającym z wyżej wskazanych praw, Power Events spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Może się jednak zdarzyć, że z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Power Events nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wówczas spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując jednocześnie Użytkownika uprzednio
o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 

W każdym momencie, Użytkownik może zgłaszać do Administratora wszelkie skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 

 1. Informacja o dobrowolności podania danych:

Wskazujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednocześnie jest ono niezbędne do zawarcia umowy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem, w tym w szczególności zawarcie umowy lub wykonanie usługi.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
 • Informujemy, że dane osobowe, które gromadzimy w związku z korzystaniem ze Strony internetowej mogą być przetwarzane w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
 • Profilujemy wyłącznie w celu analizy lub prognozy Państwa osobistych preferencji i dopasowywania do Państwa potrzeb treści znajdujących się na Stronie internetowej, tj. poprzez wyświetlanie dedykowanych reklam.
 • Jednocześnie wskazujemy, że:
  1. na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych,
  2. na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane,
  3. profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji, jak również w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.
  4. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody:

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa wcześniejszej zgody przed jej wycofaniem.

 1. Bezpieczeństwo witryny https://powerevents.pl/

Każda Państwa wizyta na stronie internetowej https://powerevents.pl/ jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych. Administrator podjął środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad. Administrator przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych. W przypadku, gdy strona https://powerevents.pl/ będzie zawierała linki do stron osób trzecich wskazujemy, że Administrator nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich odnośnie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych lub ich treści. Prosimy zatem o zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed korzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.

 1. Pliki Cookies i inne podobne technologie
 • Witryny internetowe Administratora stosują tzw. Cookies („ciasteczka”), informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
 • Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem dostawców zewnętrznych narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności w serwisie. Technika cookies jest stosowana przez większość rozbudowanych stron WWW w celu poprawy jakości działania serwisu, a w szczególności: tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści (Google Analytics), personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu, utrzymywania sesji użytkowników, uwierzytelniania osób korzystających z serwisu, dostarczania Użytkownikom personalizowanych treści reklamowych.
 • Witryny Administratora stosują następujące rodzaje plików Cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji,
  2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/klasycznej, ostatnich fraz wpisywanych przez Użytkownika, wyglądu strony internetowej, stanu mechanizmu zakładek itp.,
  3. „analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie
 • Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Może to jednak powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych.
 • W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookies. Daje to Użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookies.

 

 1. Postanowienia końcowe:
 2. Korzystanie ze strony https://powerevents.pl/ oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Informujemy, że ustawienia plików cookies można zmienić w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki.
 3. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Power Events poinformuje z wyprzedzeniem 7 (siedmiu) dni.
 4. Pytania dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować pod adres: biuro@powerevents.pl
 5. Data ostatniej modyfikacji: 30.08.2019 r.